Trang chủ > Giới thiệu > Nhiệm vụ của lãnh đạo UBND huyện và các Ủy viên UBND huyện
1. Ông Võ Nguyên Nam - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện:
- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của UBND huyện; lãnh đạo UBND huyện, các Ủy viên UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Chỉ đạo công tác quy hoạch, kế hoạch trung hạn và dài hạn các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện.
- Chủ tài khoản ngân sách huyện.
- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo và phụ trách lĩnh vực: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch - tài chính - chi ngân sách; quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản; quản lý quy hoạch, quản lý đô thị; giao thông vận tải; công tác nội chính; công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; an ninh - quốc phòng; an toàn giao thông; công tác tổ chức cán bộ; xây dựng chính quyền; địa giới hành chính; cải cách hành chính; công tác thi đua - khen thưởng - kỷ luật; xử lý vi phạm hành chính; công tác tôn giáo; tổ chức tiếp công dân định kỳ, đột xuất; chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn huyện. Chủ tịch ủy quyền cho các Phó Chủ tịch giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo lĩnh vực được phân công phụ trách, báo cáo Chủ tịch kết quả giải quyết, nếu vụ việc phức tạp thì tổ chức họp lấy ý kiến các ngành để xem xét, giải quyết.
- Giữ mối liên hệ và phối hợp công tác với UBND tỉnh, các Sở, Ban, ngành của tỉnh, với Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQVN huyện và các tổ chức đoàn thể cấp huyện, các Ban Xây dựng đảng của Huyện ủy, các Ban của HĐND huyện, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện và các đơn vị khác thuộc lĩnh vực phụ trách.
- Làm Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện; Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng; Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia; Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện; Trưởng Ban An toàn giao thông; Trưởng Ban Chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chống tham nhũng huyện; Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử huyện; Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện; Trưởng Ban Chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19 huyện; Trưởng Ban Chỉ đạo công tác Bảo vệ Bí mật Nhà nước; Trưởng Ban Chỉ đạo Điều hành xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; Trưởng Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm; Trưởng Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ và một số Ban, Hội đồng công tác khác theo yêu cầu nhiệm vụ. Là người phát ngôn của UBND huyện.
- Phụ trách các đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Nội vụ (lĩnh vực công tác cán bộ; cải cách hành chính; xây dựng chính quyền; địa giới hành chính; thi đua - khen thưởng - kỷ luật; công tác tôn giáo), Phòng Tài chính Kế hoạch (kế hoạch, tài chính, chi ngân sách; quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản), Phòng Kinh tế và Hạ tầng (quản lý quy hoạch, quản lý đô thị; giao thông vận tải), Thanh tra, Kho bạc Nhà nước, Ban Quản lý các dự án xây dựng, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Ban Tiếp công dân huyện.

2. Ông Huỳnh Ngọc Ẩn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện
- Giúp Chủ tịch UBND huyện điều hành công việc chung và giải quyết một số công việc của UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện khi Chủ tịch UBND huyện đi vắng hoặc khi được ủy quyền.
- Giúp Chủ tịch UBND huyện theo dõi, trực tiếp chỉ đạo và phụ trách các lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường - Đất đai; Nông - lâm nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới; thủy sản, thủy lợi, định canh định cư; khoa học - công nghệ; kinh tế, thương mại, thống kê, công tác xúc tiến đầu tư; công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; doanh nghiệp và kinh tế tập thể; thương mại và dịch vụ; lĩnh vực thu ngân sách nhà nước; phòng cháy chữa cháy; bưu chính viễn thông; đền bù giải phóng mặt bằng.
- Được Chủ tịch UBND huyện ủy quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, quản lý bảo vệ rừng, thủy sản, thủy lợi, công nghiệp, thương mại (theo từng trường hợp cụ thể).
- Làm Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện; Chủ tịch Hội đồng Khoa học - Công nghệ; Chủ tịch Hội đồng cưỡng chế các quyết định xử phạt của UBND huyện; Chủ tịch Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng thi công công trình điện dự án ADB, KFW; Chủ tịch Hội đồng xét duyệt sáng kiến huyện. Trưởng các Ban: Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; Ban Chỉ đạo xây dựng điểm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; Ban Chỉ đạo phòng không - không quân; Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trên cây trồng; Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện; Ban Chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng; Ban xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện; Trưởng Đoàn kiểm tra tình hình quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản; Trưởng Đoàn công tác liên ngành quản lý bảo vệ rừng; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo kiêm Chánh Văn phòng điều phối Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới huyện và các Ban kiêm nhiệm khác của huyện (thuộc lĩnh vực phụ trách hoặc do Chủ tịch UBND huyện phân công).
- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Tài chính Kế hoạch (lĩnh vực thu ngân sách Nhà nước); Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp (Nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới; thủy sản, thủy lợi, định canh định cư); Phòng Tài nguyên và Môi trường (Tài nguyên - Môi trường - Đất đai); Phòng Kinh tế và Hạ tầng (khoa học - công nghệ; thương mại); Hạt Kiểm lâm; Chi cục thuế (thu ngân sách Nhà nước); Chi cục Thi hành án dân sự; Ban Quản lý chợ; Trạm Quản lý nước và CTĐT, Bưu điện huyện và các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.
 
3. Ông Đinh Văn Súy - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện
- Giúp Chủ tịch UBND huyện theo dõi, trực tiếp chỉ đạo và phụ trách các lĩnh vực: Y tế; giáo dục; tư pháp; dân số, gia đình và trẻ em; văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch; truyền thanh, truyền hình; công tác xóa đói giảm nghèo; công tác dân vận chính quyền; công tác dân tộc; lao động - thương binh và xã hội; công tác thanh, thiếu niên, phụ nữ và một số lĩnh vực liên quan khác.
- Thay mặt Chủ tịch UBND huyện phối hợp công tác với Ủy ban MTTQVN huyện và các tổ chức chính trị xã hội, các hội nghề nghiệp.
- Được Chủ tịch UBND huyện ủy quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa (theo từng trường hợp cụ thể).
- Làm Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - AN; Chủ tịch Hội đồng xét duyệt, đánh giá và công nhận xã, thị trấn phù hợp với trẻ em huyện; Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL; Chủ tịch Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật. Trưởng các Ban: Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Ban Chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm;Ban Chỉ đạo hoạt động hè; Ban Chỉ đạo công tác dân số - KHHGĐ; Ban quản lý điều hành quỹ đền ơn đáp nghĩa; Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Ban Chỉ đạo huy động học sinh đến trường và hạn chế tình trạng học sinh bỏ học; Ban Chỉ đạo vì sự tiến bộ của phụ nữ; Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện; Ban Chỉ đạo loại trừ bệnh phong;Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp huyện; Ban Chỉ đạo thực hiện BHXH-BHYT; Ban Chỉ đạo Chương trình ngăn ngừa, giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm; Ban Chỉ đạo Phổ cập tiểu học đúng độ tuổi; Quỹ bảo trợ Trẻ em; Ban Quân - Dân - Y huyện và các Ban kiêm nhiệm khác của huyện (thuộc lĩnh vực phụ trách hoặc do Chủ tịch UBND huyện phân công).
- Phụ trách các cơ quan, đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thông tin, Tư pháp, Lao động - TB&XH, Trung tâm Y tế, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao; Bảo hiểm xã hội; Trường THPT Hà Huy Tập, các Hội đặc thù trên địa bàn huyện và các đơn vị khác thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

4. Các Ủy viên UBND huyện:
4.1. Ông Đinh Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện
- Trực tiếp phụ trách công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện giao.
- Phụ trách địa bàn xã: Đăk Kơ Ning.
4.2. Ông Phan Xuân Đáng - Huyện ủy viên, Chánh Thanh tra huyện
- Trực tiếp phụ trách công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và các nhiệm vụ liên quan khác do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện giao.
- Phụ trách địa bàn xã: Đăk Tơ Pang.
4.3. Ông Trần Biểu - Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Nội vụ
- Trực tiếp phụ trách công tác nội vụ, tôn giáo, thi đua - khen thưởng, công tác cải cách hành chính, thanh niên và công tác hội; thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện giao.
- Phụ trách địa bàn xã: Yang Nam.
4.4. Ông Võ Văn Hưng - Huyện ủy viên, Trưởng Phòng NN&PTNT
- Trực tiếp phụ trách công tác nông nghiệp, phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới; công tác phòng, chống thiên tai và thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện giao.
- Phụ trách địa bàn xã: An Trung, Chư Krey.
4.5. Ông Trần Đình Phùng - Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Lao động TB&XH
- Trực tiếp phụ trách công tác lao động, thương binh và xã hội và thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện giao.
- Phụ trách địa bàn xã: Chơ Glong.
4.6. Ông Nguyễn Chí Thanh - Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Trực tiếp phụ trách công tác giáo dục, đào tạo và thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện giao.
- Phụ trách địa bàn xã: Sró.
4.7. Ông Đoàn Văn Tưởng - Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện
- Trực tiếp phụ trách công tác quốc phòng, quân sự địa phương và thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện giao.
- Phụ trách địa bàn: Thị trấn Kông Chro, Kông Yang.
4.8. Ông Tô Thành Năm - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường
- Trực tiếp phụ trách công tác tài nguyên, môi trường và thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện giao.
- Phụ trách địa bàn xã: Đăk Pơ Pho.
4.9. Ông Nguyễn Văn Sáu - Trưởng Phòng Tư pháp
- Trực tiếp phụ trách công tác Tư pháp và thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện giao.
- Phụ trách địa bàn xã: Yang Trung.
4.10. Ông Phan Thanh Vân - Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng
- Trực tiếp phụ trách công tác giao thông, xây dựng, khoa học và công nghệ, công nghiệp - TTCN, thương mại - dịch vụ và thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện giao.
- Phụ trách địa bàn xã: Đăk Pling.
4.11. Ông Nguyễn Văn Minh - Trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch
- Trực tiếp phụ trách công tác tài chính, kế hoạch đầu tư và thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện giao.
- Phụ trách địa bàn xã: Đăk Song.
4.12. Ông Trịnh Minh Dương - Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện
- Trực tiếp phụ trách công tác Văn phòng HĐND và UBND huyện và thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện giao.
- Phụ trách địa bàn xã: Ya Ma.

 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: T
hị trấn Kông Chro - Huyện Kông Chro - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3835365
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3835321
1478004004_Mail.png  Email: ubndkongchro@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:
Bản quyền thuộc về UBND huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trịnh Minh Dương - Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện Kông Chro
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 07/6/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png