Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch số 24-KH/HU, ngày 24/9/2012 của Ban Thường vụ Huyện ủy về dự sinh hoạt các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ các xã, Thị trấn

Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch số 24-KH/HU, ngày 24/9/2012 của Ban Thường vụ Huyện ủy về dự sinh hoạt các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ các xã, Thị trấn

Sáng ngày 19/7/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch số 24-KH/HU, ngày 24/9/2012 của Ban Thường vụ Huyện ủy về dự sinh hoạt các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ các xã, Thị trấn. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện.

Hội nghị đã đánh giá, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn một số hạn chế, yếu kém đó là: Sự chuyển biến về nội dung, hình thức, chất lượng sinh hoạt Chi bộ chưa đồng đều giữa các Chi bộ; còn lúng túng trong xác định nhiệm vụ chính trị. Một số Chi bộ chưa bảo đảm chế độ sinh hoạt định kỳ hàng tháng. Nội dung sinh hoạt Chi bộ ở một số nơi còn đơn điệu, hình thức; nội dung báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị chưa đánh giá sâu công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, công tác vận động quần chúng, ít chú ý kiểm điểm vai trò lãnh đạo, trách nhiệm của chi bộ cũng như tính tiền phong gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Việc thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Chi bộ chưa thành nền nếp, chưa thường xuyên, nhiều đảng viên còn nể nang, ngại va chạm, chưa mạnh dạn góp ý xây dựng Chi bộ. Việc xây dựng Nghị quyết của Chi bộ có nơi chưa cụ thể, chưa tập trung vào những vấn đề quan trọng của địa phương, không đề ra biện pháp và phân công đảng viên, tổ chức thực hiện. Một số chi ủy không họp trước khi sinh hoạt Chi bộ. Nhiều chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề còn ít, có Chi bộ chưa tiến hành sinh hoạt chuyên đề
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Cao Nguyên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được, đồng thời đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp từ huyện đến cơ sở tự giác nghiên cứu và có kế hoạch, biện pháp phù hợp khắc phục, sửa chữa những hạn chế, yếu kém trong nguyên tắc lãnh đạo, chỉ đạo và sinh hoạt Đảng. Từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra các giải pháp phù hợp, sát với thực tiễn nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, Chi bộ, địa phương, cơ quan, đơn vị. Tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
Một là, đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt của các Chi bộ ; Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các Nghị quyết của cấp trên và cấp mình, làm cho các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Hai là, tăng cường công tác phát triển đảng viên, xây dựng Chi bộ có chi ủy, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của cấp ủy cấp mình và của cấp trên đề ra.
Ba là, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao tinh thần tự giác trong việc học tập, rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, lối sống của mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tổ chức sơ kết, tổng kết định kỳ; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến.
Bốn là, duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng. Tăng cường trách nhiệm, nêu cao tinh thần tự giác, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên trong việc tham gia sinh hoạt Chi bộ. Chú trọng nội dung sinh hoạt chuyên đề, hàng quý các Chi bộ phải lựa chọn các vấn đề trọng tâm, nổi cộm để tổ chức sinh hoạt chuyên đề.
Năm là, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong Đảng; tăng cường khối đại đoàn kết, thống nhất và tình đồng chí trong Chi bộ. Phát huy vai trò của cấp ủy, đặc biệt là đồng chí Bí thư Chi bộ, nắm vững nguyên tắc sinh hoạt Đảng, nắm chắc tình hình thực tế của địa phương, trên cơ sở đó chuẩn bị tốt nội dung, điều hành sinh hoạt khoa học, bảo đảm hiệu quả thiết thực của mỗi kỳ sinh hoạt.
Sáu là, quan tâm đến công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên. Đẩy mạnh hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương nhằm phát hiện những quần chúng là đoàn viên, hội viên ưu tú để bồi dưỡng kết nạp vào Đảng. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng cho đảng viên và quần chúng.
Bảy là, tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch 24-KH/HU, ngày 24/9/2012 của Ban Thường vụ Huyện ủy về dự sinh hoạt các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ các xã, Thị trấn. Yêu cầu Ban Tổ chức Huyện ủy rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ để bổ sung, phân công về dự sinh hoạt các Chi bộ thôn, làng, tổ dân phố
Tám là, các đồng chí được phân công, tiếp tục thực hiện nghiêm chế độ tham dự sinh hoạt Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở xã, Thị trấn, để nắm bắt kịp thời tình hình và chỉ đạo triển khai nhiệm vụ, hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động lãnh đạo của Chi bộ.
Văn phòng Huyện ủy

Quay lại