ttgd.png
 
1- Về phát triển kinh tế
Về trồng trọt: Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật đưa vào sản xuất đã góp phần làm tăng năng suất cây trồng so với trước đây. Sản lượng lương thực bình quân đạt 6.765 tấn, tăng 2.215 tấn so với năm 2010. Tổng diện tích gieo trồng năm 2015 đạt 3.316 ha tăng 160 ha so với năm 2010.
 Về chăn nuôi:  Công tác thú y, phòng trừ dịch bệnh gia súc, gia cầm được triển khai thường xuyên. Duy trì và đẩy nhanh phát triển đàn bò lai, từng bước nâng cao chất lượng đàn gia súc. Tổng đàn gia súc là 6.676 con đạt 121% NQ (5.500 con); trong đó đàn bò 4.664 con (bò lai 1.235 con chiếm 26,47% tổng đàn).
 Về lâm nghiệp: Công tác chăm sóc, quản lý bảo vệ và phát triển rừng  luôn được quan tâm. Hiện toàn xã có 67 hộ dân nhận khoanh nuôi, chăm sóc 2.002 ha rừng thuộc UBND xã quản lý. Công tác phòng chống cháy rừng và ngăn chặn tình trạng phá rừng làm nương rẫy được chấn chỉnh kịp thời.
 Công tác tài chính ngân sách: Công tác quản lý ngân sách trong những năm qua đã được Đảng bộ xã quan tâm chỉ đạo. Thu chi ngân sách thực hiện theo đúng Luật Ngân sách và đạt Nghị quyết đề ra, đảm bảo mọi hoạt động của địa phương, đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 Chương trình xây dựng Nông thôn mới : Chương trình MTQG về xây dựng Nông thôn mới triển khai trên địa bàn xã đã nhận được đồng thuận, chung tay góp sức của toàn thể nhân dân. Từ khi triển khai thực hiện Chương trình MTQGXD nông thôn mới đến nay, trên địa bàn xã đã được nhận các nguồn vốn hỗ trợ từ các chương trình lồng ghép, chương trình 135, 167, Dự án Flitch và các Chương trình khác; đã triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng cho xã nhà ngày một hoàn chỉnh hơn làm cơ sở và và nền tảng tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo. Đã đầu tư xây dựng đường từ trung tâm huyện về xã, làm 8,2 km đường bê tông liên thôn, 2 km đường bê tông nội thôn, 01 cống hộp tràn với tổng kinh phí hơn 35 tỷ đồng; trường học, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng được đầu tư xây dựng hơn 11 tỷ đồng.
Ngoài những nguồn vốn đầu tư từ các chương trình, dự án từ cấp trên. Toàn thể nhân dân trên địa bàn xã đã chung tay xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức khác nhau như góp công xây dựng đường bê tông nông thôn, chỉnh trang đường nội làng, di dời các nhà dân theo đúng quy hoạch, hiến đất để làm nhà văn hóa và khu thể thao thôn, làng... Vì vậy, bộ mặt nông thôn của xã đã có nhiều thay đổi nhằm góp phần vào việc hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới.
Qua các năm triển khai thực hiện đến nay đã đạt được 9/19 tiêu chí (tiêu chí số 1 - Quy hoạch và thực hiện quy hoạch; tiêu chí số 3 - Thủy lợi; tiêu chí số 4 - Điện, tiêu chí số 7 - Chợ nông thôn; tiêu chí số 8 - Bưu điện; tiêu chí số 12 - Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên; tiêu chí số 14 - Giáo dục; tiêu chí số 15 - Y tế,  tiêu chí số 19 - An ninh trật tự), đang đề nghị công nhận 02 tiêu chí (tiêu chí số 02 - Giao thông và tiêu chí số 17 - Môi trường)
 Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường: đã hoàn thành việc lập quy hoạch và thực hiện theo quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010 - 2020, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện theo đúng quy trình; lập hồ sơ thu hồi đất MDF trả với tổng diện tích là 139,05 ha của 97 hộ dân lấn chiếm sử dụng. Công tác quản lý khoáng sản được tăng cường, hạn chế tình trạng khai thác khoáng sản trên địa bàn và tình trạng khiếu nại, khiếu kiện cũng giảm đi đáng kể.
2- Lĩnh vực văn hóa xã hội
Sự nghiệp giáo dục - Đào tạo  tiếp tục phát triển, trường học từng bước được đầu tư kiên cố hoá. Đội ngũ giáo viên đủ về số lượng. Trình độ chuyên môn của cán bộ, giáo viên, nhân viên của các trường 100% đạt chuẩn về trình độ. Công tác duy trì sĩ số học sinh được quan tâm thường xuyên, tỷ lệ huy động trẻ em đến trường đạt trên 92%. Tỷ lệ học sinh giỏi, khá đều tăng qua các năm.
Đến nay hai trường đã hoàn thành phổ cập giáo dục Mầm non, Tiểu học và THCS đúng độ tuổi và đạt chỉ tiêu. Tình hình huy động học sinh đến trường có bước phát triển so với những năm trước, đã tạo được nền tảng cho những năm sau.
Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân luôn được quan tâm, và triển khai thường xuyên. Trạm y tế thực hiện tốt chương trình y tế quốc gia, chương trình tiêm chủng mở rộng, chương trình uốn ván sơ sinh và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh khác trên địa bàn. Số trẻ tiêm chủng hàng năm đều đạt trên 98%, thường xuyên kiểm tra số trẻ bị suy dinh dưỡng (tỷ lệ trẻ em SDD là 37,3%) , thực hiện chiến dịch tiêm vacxin sởi-Rubela đạt trên 96%, công tác vệ sinh phòng dịch luôn được đề cao. Thường xuyên kiểm tra nhắc nhở, hướng dẫn cho nhân dân ăn uống hợp vệ sinh và giữ gìn vệ sinh khu dân cư. Thực hiện công tác khám, điều trị bệnh và cấp phát thuốc cho nhân dân thường xuyên đạt hiệu quả.
 Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình  được đẩy mạnh và thường xuyên triển khai thực hiện. Hàng năm tổ chức vận động các cặp vợ chồng sinh đẻ có kế hoạch đi đôi với việc dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đã duy trì thường xuyên, liên tục đến các thôn làng. Số lượng người áp dụng các biện pháp KHHGĐ ở các cặp vợ chồng trẻ đều tăng qua các năm, đã có 1.780 trường hợp áp dụng các biện pháp kế hoạch hóa. Đến nay tỷ lệ gia tăng dân số còn 1,5% đạt chỉ tiêu NQ đề ra (NQ dưới 1,9%).
Văn hóa - thông tin, thể thao: Các hoạt động văn hóa thông tin và thể thao có nhiều tiến bộ. Đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân được cải thiện, đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT ngày một phong phú đa dạng hơn. Công tác thông tin tuyên truyền đã phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được triển khai hiệu quả. Hiện toàn xã có 01 làng văn hóa cấp tỉnh, 06 làng văn hóa cấp huyện, 146 gia đình văn hóa.
Công tác xóa đói giảm nghèo được triển khai thực hiện bằng nhiều biện pháp đạt nhiều kết quả đúng chủ trương của Đảng, nhà nước; huy động các nguồn lực trong toàn xã hội để chăm lo cho hộ nghèo. Công tác cấp phát các mặt hàng chính sách như: gạo, muối, tiền điện, giống bắp lai, bò sinh sản v.v… được triển khai thực hiện đạt kết quả tốt.
Giải quyết việc làm được quan tâm, chú trọng như giới thiệu việc làm, mở 04 lớp học nghề tại xã và thực hiện các giải pháp lồng ghép như hỗ trợ vay vốn của ngân hàng chính sách, vốn vay ủy thác của các đoàn thể; có 527 hộ được vay vốn thông qua các tổ chức Hội. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn giảm dần theo từng năm, năm 2010 chiếm 67,1%, đến năm 2015 còn 46,27%.
 Công tác dân tộc, bảo trợ xã hội, chăm sóc người có công được thực hiện có hiệu quả. Đảm bảo cấp phát kịp thời các chế độ chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội cho tất cả các đối tượng xã hội. Công tác định canh, định cư, ổn định đời sống dân di cư tự do được quan tâm; 100% số hộ trong toàn xã đã ổn định cuộc sống trên 13 thôn, làng. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” tiếp tục được đẩy mạnh, các chính sách xã hội đối với người có công với nước được quan tâm hơn, đời sống vật chất, tinh thần người có công được nâng cao. Đã vận động được 28.000.000 đồng đóng góp Quỹ đền ơn đáp nghĩa; xây dựng 05 căn nhà tình nghĩa cho đối tượng người có công trị giá 200 triệu đồng.
3- Quốc phòng - an ninh.
Giai đoạn 2010-2015, Ban Chấp hành Đảng bộ xã luôn xác định Quốc phòng - An ninh là nhiệm vụ quan trọng và luôn được quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Hàng năm Ban Thường vụ Đảng ủy xã đều có Nghị quyết về công tác quốc phòng - an ninh. Tập trung chỉ đạo lực lượng dân quân duy trì chế độ trực sàn chiến đấu; phối hợp với lực lượng công an thường xuyên tuần tra, kiểm soát địa bàn thực hiện tốt phương châm “dựa vào dân” xây dựng củng cố thế trận quốc phòng toàn dân.
Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; hàng năm đều hoàn thành kế hoạch huấn luyện dân quân địa phương, thực hiện nghĩa vụ quân sự đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn được đảm bảo, không có vụ việc khiếu nại phức tạp xảy ra; các mâu thuẫn xã hội nảy sinh trong nhân dân được phát hiện kịp thời.
Trật tự an toàn xã hộ trên địa bàn cơ bản ổn định. Lực lượng công an thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm gắn với phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; mô hình “làng tự quản” gắn với chốt an ninh được thực triển khai có hiệu quả (với 13 tổ tự quản và 13 chốt an ninh) đã góp phần kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, thành phần trộm cắp bò đã được ngăn chặn. Thực hiện mục tiêu “năm xây, năm giảm” gắn với công tác chuyển hóa địa bàn đạt kết quả tốt. Hàng năm đều đạt xã An toàn về An ninh - trật tự theo thông tư 23/2002/TT-BCA.
Việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở các thôn làng, xây dựng quy chế làm việc, tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện việc kiểm tra một số lĩnh vực về quản lý tài chính, đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản và các dự án phát triển kinh tế xã hội. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức tuyên truyền cho bà con nhân dân về chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đã góp phần tích cực vào việc giáo dục, phòng ngừa, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật.
4 - Công tác xây dựng hệ thống chính trị .
          4-1 Xây dựng Đảng
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng từng bước được đổi mới cả nội dung lẫn hình thức, tạo được sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ. Việc tổ chức quán triệt học, tổ chức sơ kết tổng kết thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng được chú trọng, đảm bảo thực hiện đúng sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Qua sơ tổng kết đã kịp thời rút kinh nghiệm, bổ sung các giải pháp sát thực, cụ thể; đồng thời gắn chặt với quá trình xây dựng chương trình, hành động của địa phương. Do vậy, Nghị quyết của Đảng đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo nên sự chuyển biến trên các lĩnh vực đời sống xã hội, làm cho bộ mặt của địa phương từng bước được đổi mới.
Công tác giáo dục rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên luôn được quan tâm nhất là thực hiện cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Quán triệt quy định 47-QĐ/TW của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm và triển khai việc thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
Công tác kiện toàn sắp xếp lại tổ chức bộ máy, củng cố tổ chức Đảng tiếp tục được tăng cường. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp uỷ, chi bộ, thực hiện chế độ sinh hoạt theo Điều lệ, theo Quy chế làm việc; trong sinh hoạt đảm bảo sự lãnh đạo tập trung thống nhất theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, từng bước khắc phục tính trông chờ, ỷ lại. Xây dựng chương trình hành động về củng cố, kiện toàn, phân công cấp uỷ, cán bộ, công chức phụ trách các thôn làng để giúp đỡ, hướng dẫn nhân dân trên tất cả các lĩnh vực. Đã nâng cao năng lực, sức chiến đấu, tăng cường vai trò lãnh đạo, điều hành của đảng và chính quyền trên tất cả các lĩnh vực đời sống, xã hội của địa phương.
 Đảng bộ xã hiện có 16 chi bộ, tăng 02 chi bộ so với năm 2010; 100% thôn làng có Chi bộ đảng. Chất lượng và hiệu quả hoạt động của các chi bộ không ngừng được nâng lên, phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở thôn, làng. Qua đánh giá hàng năm, tỷ lệ các chi bộ đạt Trong sạch vững mạnh, tỷ lệ đảng viên được công nhận đủ tư cách hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên tăng lên so với năm 2010.
          Công tác phát triển đảng viên được đặc biệt quan tâm chỉ đạo. Trong giai đoạn 2010 - 2015 đã kết nạp mới được 37 đảng viên; nâng tổng số đảng viên của đảng bộ lên 102 đảng viên vượt chỉ tiêu nghị quyết. Chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên so với nhiệm kỳ trước.
  Công tác tổ chức cán bộ được Cấp ủy Đảng thực hiện đúng quy trình và đảm bảo tính dân chủ trong đảng. Hàng năm đều tiến hành rà soát và bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của xã đúng tiêu chuẩn đủ số lượng; xã đã hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ đối với các chức danh chủ chốt  giai đoạn 2010 - 2015, 2015 - 2020.
Trong 5 năm đã cử 08 cán bộ đi học lớp trung cấp lý luận chính trị, 04 cán bộ học lớp trung cấp Hành chính - Văn thư, 75 lượt cán bộ tham dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Do vậy, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức từng bước được nâng lên.
          Công tác kiểm tra, giám sát Đảng đựơc chú trọng, tập trung giám sát kiểm tra việc chấp hành Điều lệ và các nguyên tắc sinh hoạt Đảng. Hàng năm Ủy ban kiểm tra đảng ủy đều chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát chi bộ và đảng viên thực hiện Điều lệ và các nguyên tắc sinh hoạt Đảng, NQ của Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện quy định 19-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.
Giai đoạn 2010-2015 UBKT tổ chức kiểm tra được 08 đợt/24 lượt chi bộ đảng trực thuộc với 100% đảng viên trong đảng bộ. Qua kiểm tra, giám sát đã kết luận 08 đảng viên vi phạm, đã xử lý và đề nghị cấp trên thi hành kỷ luật 08 trường hợp; trong đó khiển trách 04 trường hợp, cảnh cáo 02 trường hợp, khai trừ 02 trường hợp. Đảng uỷ đã tổ chức kiểm điểm để khắc phục khuyết điểm và đã kịp thời uốn nắn sai lầm và sửa chữa để tiến bộ.
Thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị để đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và các Nghị quyết Trung ương về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Qua đó giúp chi bộ thấy được những ưu điểm để phát huy đồng thời chấn chỉnh, khắc phục những khuyết điểm, đi vào hoạt động ổn định và có nề nếp. Đối với đảng viên nâng cao được ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công tác để vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, kỷ cương trong Đảng được giữ vững. Cùng với việc kiểm tra chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, còn thực hiện kiểm tra việc thi hành kỷ luật cũng như công tác thu chi tài chính của Đảng ở các chi bộ, để hướng dẫn chi bộ thực hiện tốt nguyên tắc, quy định theo chức năng, quyền hạn của mình.
Phương thức lãnh đạo của Đảng ủy từng bước được đổi mới, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trên các lĩnh vực. Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ xã khóa VI với nhiều nội dung đổi mới, phân định rõ ràng, công việc, nhiệm vụ, trách nhiệm của các đồng chí trong BCH, BTV Đảng ủy. Nội dung, Chương trình của Nghị quyết được xây dựng theo hướng ngắn gọn, đầy đủ, xúc tích, có nội dung đi thẳng vào vấn đề trọng tâm của vấn đề. Hoạt động của BCH Đảng bộ xã đảm bảo tập trung dân chủ, các vấn đề đều được đưa ra thảo luận và đi đến thống nhất theo hướng tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng. Hoạt động của BCH Đảng bộ xã luôn được đẩy mạnh, các đồng chí ủy viên BCH luôn có những đóng góp tích cực trong mọi vấn đề. Việc kiểm tra, giám sát thực hiện các Nghị quyết, Chương trình, Quy chế làm việc được chú trọng. Việc báo cáo của các ban ngành, đoàn thể được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.
Công tác kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy chính quyền, củng cố Chi bộ Đảng được quan tâm thường xuyên và sắp xếp theo đúng quy định của Trung ương. Chất lượng hoạt động của chi bộ hàng năm được nâng lên. Đảng bộ xã đã xây dựng đề án, quy hoạch về củng cố, kiện toàn xây dựng hệ thống chính trị và công tác cán bộ cấp xã, phân công cấp ủy viên giúp các chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt.
          Ban Thường vụ cũng xây dựng chương trình làm việc cụ thể để triển khai thực hiện nhiệm vụ một cách có hiệu quả, tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác tuyên truyền vận động nhân dân phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quôc phòng an ninh và xây dựng nề nếp sinh hoạt cho các chi bộ. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ “tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách” phân công trách nhiệm cho từng đồng chí để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Tăng cường quản lý đội ngũ cán bộ bằng việc phân công, giao nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Duy trì nghiêm túc Quy chế làm việc của cấp ủy. Phát huy vai trò trách nhiệm, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và mọi cán bộ đảng viên.
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đảng bộ xã chú trọng quán triệt đầy đủ và triển khai xây dựng chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết 14 của Bộ chính trị về đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.
Đảng ủy chỉ đạo HĐND -UBND làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, cải cách hành chính, thực hiện dân chủ công khai, minh bạch trong các hoạt động và có sự đóng góp ý kiến của nhân dân. Tăng cường kiểm tra các lĩnh vực quản lý và bảo vệ rừng, quản lý sử dụng đất đai, các công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn, thu chi ngân sách. Chỉ đạo các ban ngành đoàn thể tổ chức tuyên truyền bà con nhân dân về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đã góp phần tích cực vào việc giáo dục, phòng ngừa, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật.
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) của Đảng “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Thực hiện chỉ thị số 15-CT/TW ngày 24/02/2012 của Bộ chính trị; Kế hoạch số 34-KH/TU ngày 27/3/2012 của Ban thường vụ tỉnh ủy; Kế hoạch số 12-KH/HU ngày 18/4/2012 của Ban thường vụ huyện ủy về việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI ), “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”. Ban thường vụ Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết trong toàn cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.
Kết quả 100% cán bộ đảng viên trên địa bàn xã và đông đảo Hội viên, đoàn viên và nhân dân được học tập, nghiên cứu nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng, nhận thức xác định rõ quan điểm mục đích, yêu cầu của Nghị quyết tiến hành triển khai thực hiện. Nhìn chung công tác chỉ đạo, triển khai việc quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XI) với quy mô lớn, được tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc, theo đúng tiến độ. Việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đảng uỷ chú trọng quan tâm, đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra. Đảng uỷ đã xây dựng Dự thảo kế hoạch trước khi tổ chức Hội nghị quán triệt học tập, đồng thời bố trí thời gian để cán bộ Đảng viên tham gia thảo luận, góp ý hoàn chỉnh kế hoạch phù hợp với thực tế tình hình ở địa phương.
Sau khi triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Đảng uỷ xã Yang Nam đã đạt được những kết quả bước đầu đáng trân trọng, tạo tiền đề và quyết tâm khắc phục những hạn chế, yếu kém, từng bước đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
Việc quán triệt và triển khai thực hiện NQ TW4 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng; là đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân được chỉ đạo chặt chẽ, tiến hành nghiêm túc và đã đem lại những kết quả bước đầu. Từ khi thực hiện Nghị quyết TW4 tác phong làm việc, kỷ luật, kỷ cương của cán bộ công chức bước đầu có những chuyển biến tích cực; phần lớn cán bộ, đảng viên có ý thức hơn về việc giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức và có ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ trong thực hành công vụ và phục vụ nhân dân; phong cách, lề lối làm việc, tác phong trong công tác từng bước được đổi mới.
Thực hiện Nghị quyết TW4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", những kết quả bước đầu mà Đảng uỷ xã và nhân dân đạt được đang từng bước được hiện thực hoá trong việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, giữ vững QPAN, đảm bảo an sinh xã hội. Đặc biệt thể hiện rõ nét trong việc tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tăng cường mối quan hệ với dân, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng. Bước đi, cách làm và kết quả đó được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình. Thông qua việc học tập quán triệt và thực hiện NQ TW4 gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm, tạo được bước chuyển vững chắc về nhận thức và hành động trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở từng cơ sở Đảng và đảng viên. Đã góp phần củng cố, nâng cao năng lực của Đảng và tạo sự thống nhất trong công tác xây dựng Đảng, nhận thức của từng cán bộ, đảng viên về công tác xây dựng Đảng từng bước được nâng cao, từng tập thể, cán bộ, đảng viên đã có giải pháp cụ thể để thực hiện nghiêm túc việc xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết TW4. Đây cũng là cơ sở quan trọng để xây dựng, đào tạo được nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu lãnh đạo phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
          Việc thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Tiếp tục triển khai Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện viết sổ tay “Làm theo gương Bác”. Đảng uỷ đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở đảng bộ mình một cách cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện của địa phương và đạt được một số kết quả quan trọng.
          Qua hơn 25 đợt sinh hoạt của cấp uỷ triển khai đến 16 chi bộ về một số nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liên chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tuỵ, trung thành của nhân dân, suốt đời trong sáng, giản dị. Đến nay 16/16 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã đã tổ chức học tập trong cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn thể chính trị xã hội trong xã nhà cho 1.220 lượt người tham gia. Từ đó ý thức tự giác học tập, rèn luyện theo gương Bác, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đã chủ động tổ chức các phong trào, hoạt động “làm theo gương Bác” trên nhiều lĩnh vực như bảo vệ của công, tận tuỵ đối với công việc, ý thức phục vụ nhân dân, tinh thần khắc phục khuyết điểm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành công việc thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.
          Về thực hiện viết sổ tay”Làm theo gương Bác”: Thực hiện kế hoạch triển khai  việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 và các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Đảng uỷ đã kịp thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tổ chức lễ trao sổ tay làm theo gương Bác cho các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã. Đảng viên đăng ký nội dung làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với những nội dung thiết thực, đúng với lĩnh vực, chuyên môn, sát với tình hình thực tế. Các chi bộ thực hiện việc đánh giá thẳng thắn việc làm được, chưa làm được của từng đảng viên để tiếp tục đăng ký khắc phục.
          4.2- Xây dựng chính quyền: 
Hoạt động của HĐND xã: Đảng bộ xã đã tập trung xây dựng chính quyền, chất lượng hoạt động của Đại biểu HĐND được nâng lên và đổi mới đúng luật định. Nhiệm kỳ 2011 - 2016 có 27 đại biểu, do sự luân chuyển, miễn nhiệm đến nay còn 25 đại biểu. HĐND xã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình; tổ chức thành công 08 kỳ họp với nhiều nghị quyết được đưa ra phù hợp với tình hình thực tế của đại phương. Làm tốt công tác phối hợp với UBND - UBMTTQVN xã tổ chức thành công các kỳ họp và các buổi tiếp xúc cử tri cho Đại biểu các cấp. Thời gian qua đã tổ chức 16 đợt khảo sát và 06 giám sát trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội và thực thi pháp luật trên địa bàn, góp phần kịp thời chấn chỉnh và thúc đẩy thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của HĐND xã.
Kiện toàn số lượng thành viên Ủy ban nhân dân xã, đảm bảo hoạt động điều hành quản lý, kỳ họp Hội đồng nhân dân xã lần thứ 8 đã tổ chức bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND xã đúng luật định. Nhìn chung, tổ chức bộ máy Chính quyền - HĐND - UBND từ xã đến thôn sau bầu cử được củng cố tốt, đội ngũ cán bộ được xây dựng đúng chức danh, tiêu chuẩn và có đủ phẩm chất, năng lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Hoạt động của UBND xã: UBND xã điều hành thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh - quốc phòng. Xây dựng kế hoạch thực hiện các đề án và chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và những năm tiếp theo.
Các chủ trương chính sách, Nghị quyết của cấp uỷ được cụ thể hoá và tổ chức thực hiện có hiệu quả, tạo nên sự chuyển biến tích cực về kinh tế - văn hoá - xã hội, giữ vững kỷ cương pháp luật. Thực hiện chế độ dân chủ trực tiếp, thiết thực, bảo đảm nhân dân trực tiếp tham gia quản lý xã hội, thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, phục vụ tích cực cho công việc đổi mới hiện nay. Mối quan hệ giữa Chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong xã luôn được tăng cường, luôn làm tốt chức năng xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch vững mạnh và làm tốt công tác tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương.
Công tác cải cách hành chính được chỉ đạo thực hiện. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông đi vào nề nếp, có tiến bộ. Đội ngũ cán bộ công chức làm công tác một cửa, một cửa liên thông đúng chuyên môn, cơ sở trang thiết bị được nâng cấp, góp phần nâng cao một bước hiệu hoạt động của bộ phận một cửa. Thực hiện niêm yết công khai trình tự giải quyết các thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai, cấp phép xây dựng nhà ở, đăng ký hộ tịch tại UBND xã tạo thuận lợi cho người dân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính.
Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng và chính quyền đoàn thể. Tăng cường sự phối hợp giữa chuyên môn Tư pháp với MTTQVN xã trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trình độ hiểu biết về pháp luật cho cán bộ công chức và nhân dân.
          4.3-  Xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.   
          Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có sự nâng cao về chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động gắn với phương châm hướng về thôn, làng, địa bàn dân cư, sâu sát với nhân dân, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Nhiều phong trào hành động do Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động đi vào chiều sâu, mang tính thiết thực, đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Thông qua chương trình hoạt động của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể nhân dân đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự chủ trong nhân dân; thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu, các tệ nạn xã hội. Hướng dẫn, vận động nhân dân phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo; chú trọng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được chú trọng; công tác hòa giải được đẩy mạnh. Các phong trào hành động tập hợp, thu hút được nhiều quần chúng nhân dân tham gia, tạo ra sức mạnh đoàn kết, đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, bảo đmả ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chăm lo đời sống, tạo thêm việc làm cho đoàn viên, hội viên.
Kết quả hoạt động của Mặt trận và đoàn thể nhất là việc tham gia xây dựng bảo vệ chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước thông qua qui chế phối hợp, hàng năm tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt của chính quyền theo Thông tư 06 của UBTWMTTQ Việt Nam.
 
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Thành tựu giai đoạn 2010-2015 >> Định hướng phát triển giai đoạn 2015-2020 >>
   
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: T
hị trấn Kông Chro - Huyện Kông Chro - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3835321
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3835321
1478004004_Mail.png  Email: ubndkongchro@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Ngô Hữu Luật - Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện Kông Chro
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tứcLiên hệ | Site map icontop.png