ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2020 - 2025                                                         
 
I. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU ĐẾN NĂM 2025:
   1 - Về kinh tế:
   + Tỷ trọng ngành nông - lâm nghiệp 68,6%    
   + Tỷ trọng ngành công nghiẹp - xây dựng 19,2%                         
   + Thương mại - dịch vụ:                           12,2% .
   - Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Đạt và vượt chỉ tiêu trên giao
   - Sản lượng lương thực có hạt 4.500 tấn
- Thu nhập bình quân đầu người đạt 50triệu đồng
- Tổng đàn gia súc 4.200 con.
2 - Về xã hội:
- Tỷ lệ hộ nghèo dưới 5 %
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,3%;
- Số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới 19/19 tiêu chí; 
- Tỷ lệ số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia 100%;
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo 31%;
- Tỷ lệ tiêm chủng mở rộng ở trẻ em dưới 6 tuổi 100%; tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em còn 20%; duy trì trạm Y tế đạt chuẩn Quốc gia về Y tế;
- Trường đạt chuẩn Quốc gia cấp độ 1 đạt 100%.
3- Về môi trường
- Độ che phủ rừng đạt 11%;
- Tỷ lệ số hộ dân được dùng nước hợp vệ sinh 100%.
4- Về xây dựng Đảng
- Tỷ lệ chi bộ trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm 20%;
- Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 85%;
- Phát triển đảng viên mới bình quân hàng năm 4,5 % so với năm đầu của nhiệm kỳ;
- Duy trì 100% chi bộ thôn, làng có cấp ủy.
II. VỀ CHỦ TRƯƠNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG NHIỆM KỲ 2020 - 2025
1- Về kinh tế
Tập trung chỉ đạo phát triển các loại cây trồng, vật nuôi có lợi thế cạnh tranh, giá trị, hiệu quả cao; đẩy mạnh sản xuất hàng hóa và dịch vụ sản xuất nông nghiệp; tích cực thu hút các nguồn lực đầu tư vào sản xuất nông nghiệp theo hướng liên kết từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm giữa hộ nông dân với doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ trang trại. Tiếp tục đầu tư, nâng cấp hoàn thiện các công trình phục vụ dân sinh và phát triển sản xuất nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. 
Tuyên truyền vận động nhân dân đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; thay đổi nếp nghĩ, cách làm góp phần tăng năng suất và chất lượng sản phẩm; ứng dụng rộng rãi công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi trường.
Tiếp tục xây dựng, củng cố các loại hình kinh tế tập thể, trọng tâm, nòng cốt là các hợp tác xã; khuyến khích mạnh việc phát triển kinh tế tư nhân và các thành phần kinh tế khác ở hầu hết các ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật; hỗ trợ các trang trại, hộ sản xuất kinh doanh, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường.
2. Về văn hóa - xã hội, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường
 Duy trì ổn định hệ thống trường, lớp, củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên, chất lượng dạy và học; đẩy mạnh phong trào xã hội hoá giáo dục; quan tâm chất lượng giáo dục toàn diện duy trì tốt phổ cập giáo dục; duy trì, nâng cao tiêu chí trường Mầm non 1/6 đạt chuẩn Quốc gia cấp độ 1 và phấn đấu đạt chuẩn giáo dục mầm non cấp độ 2; phấn đấu trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lê Quý Đôn đạt trường chuẩn Quốc gia cấp độ 1.
Củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trạm Y tế xã; nâng cao trình độ chuyên môn và ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ Y tế; tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, công tác phòng chống dịch; phối hợp làm tốt công tác kiểm soát chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm; duy trì, nâng cao tiêu chí xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, quan tâm thực hiện tốt các quyền trẻ em; tạo môi trường an toàn, lành mạnh để trẻ em được phát triển toàn diện; ngăn chặn và đẩy lùi các nguy cơ xâm hại trẻ em.
Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; quan tâm chăm sóc người có công, gia đình chính sách, người tàn tật, người già neo đơn; thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tệ nạn xã hội và giải quyết việc làm.
Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động thể dục, thể thao, tập trung xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, nếp sống văn minh. Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của nhân dân. 
Quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản, ngăn chặn tình trạng khai thác trái phép; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi người dân đối với việc bảo vệ và cải thiện môi trường.
Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đẩy mạnh phong trào thi đua “ Kông Chro chung sức xây dựng nông thôn mới”, xem đây là nhiệm vụ chính trị của địa phương; tăng cường sự lãnh chỉ đạo cấp ủy, chính quyền trong xây dựng nông thôn mới; tranh thủ và huy động nhiều nguồn lực để tạo khâu đột phá; công khai, minh bạch về quản lý và sử dụng các nguồn lực, nhất là nguồn đóng góp của nhân dân; tăng cường kiểm tra giám sát, phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân.
3- Về quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội
Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã; kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế, đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tập trung xây dựng nâng cao chất lượng và sức chiến đấu cho 02 lực lượng, chú trọng xây dựng 02 lực lượng dân quân, công an vững mạnh toàn diện, lực lượng dự bị động viên đảm bảo chất lượng; hoàn thành kế hoạch tuyển quân hàng năm; tham gia huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, phải đạt 100% quân số. 
Tổ chức thực hiện tốt các Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng của Chính phủ; Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan; Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên; nâng cao vai trò của cấp ủy đảng và chính quyền trong việc quán triệt thực hiện sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4 về một số nhiệm vụ cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay và tổ chức đánh giá đảng viên theo yêu cầu mới.
4. Về xây dựng hệ thống chính trị
4.1- Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy Đảng.
- Công tác chính trị, tư tưởng: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp và tổ chức quán triệt, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, quan điểm của Đảng về công tác chính trị, tư tưởng. Gắn kết chặt chẽ việc học tập, quán triệt Nghị quyết, xây dựng chương trình hành động với phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền. Tăng cường đối thoại trực tiếp với người dân, lắng nghe ý kiến chính đáng của nhân dân, nắm bắt kịp thời dư luận xã hội. Phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng, chủ động nắm bắt và giải quyết kịp thời các vấn đề tư tưởng ngay từ khi mới phát sinh. Phát huy vai trò của Mặt trận, các đoàn thể; chủ động trong đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước ta và chống biểu hiện “ Tự diễn biến”, “ Tự chuyển hóa” trong nội bộ.Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) xây dựng văn hóa con người Việt Nam, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm, lòng tự trọng, kỷ luật công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân; phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Tổ chức sơ kết, tổng kết và kịp thời tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình và những cách làm hay, mô hình hiệu quả.  
- Công tác tổ chức, cán bộ: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình, phê bình và tinh thần đoàn kết nội bộ. Duy trì, thực hiện tốt chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đi vào chiều sâu nhằm tạo sự chuyển biến về chất lượng hoạt động của Đảng bộ, chi bộ, xây dựng Đảng bộ thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng. Đẩy mạnh công tác tạo nguồn và nâng cao chất lượng nguồn phát triển đảng viên mới. Quan tâm đào tạo cán bộ đã được quy hoạch các chức danh chủ chốt của xã và cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cán bộ trưởng thành từ thực tiễn; đề nghị thay thế những cán bộ kém năng lực, không đủ uy tín, vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống.
Tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền; đổi mới các mặt hoạt động của công tác xây dựng Đảng, tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục hoàn thiện quy chế về mối quan hệ lãnh đạo, làm việc giữa Đảng ủy với các chi bộ; về mối quan hệ công tác giữa Thường trực Đảng ủy với Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhan dân. Củng cố và tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hành dân chủ rộng rãi trong Đảng và trong xã hội. Tiếp tục đổi mới quy trình xây dựng và ban hành các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch nhằm đảm bảo đưa Nghị quyết vào cuộc sống; đồng thời tăng cường bám sát cơ sở để nắm và giải quyết tình hình kịp thời.
Nâng cao vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng, nhận thức của đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Tiếp tục quán triệt và chỉ  đạo thực hiện Điều lệ Đảng (khóa XII), Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về " Xử lý kỷ luật trong Đảng". Ban hành và thực hiện tốt các Quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa VIII, tiến hành xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí, việc quản lý, sử dụng ngân sách, mua sắm, quản lý tài sản công, những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực và việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tập trung kiểm tra các chi bộ, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm .
4.2-Xây dựng chính quyền
Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng nhân dân; hiệu lực, hiệu quả giám sát của thường trực và 02 ban Hội đồng nhân dân; nâng cao chất lượng các kỳ họp, ban hành Nghị quyết, chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp; đa dạng hóa các hình thức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo các chương trình, dự án, đề án trước khi trình Hội đồng nhân dân; đổi mới công tác tiếp xúc cử tri và hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân; tăng cường phối hợp hoạt động giữa Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.
Nâng cao vai trò và hiệu lực quản lý kinh tế-xã hội; tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; đẩy mạnh Cải cách hành chính theo cơ chế “ Một cửa”, “ Một cửa liên thông” và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, tận tụy với công việc; tiếp tục cải tiến lề lối làm việc, thực hiện nghiêm túc Quy chế.
          4.3- Xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội
Tiếp tục quán triệt các quan điểm, đường lối của Đảng về công tác dân vận. Quan tâm nâng cao nhận thức cho đảng viên, cán bộ lãnh đạo và cả hệ thống chính trị về quan điểm đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới. Tăng cường hơn nữa công tác dân vận của các cấp chính quyền, trong lực lượng vũ trang nhằm giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của nhân dân. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh phong trào thi đua “ Dân vận khéo” và nhân rộng điển hình các tập thể, cá nhân; không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ; thực hiện tốt phong cách “ Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân” và phương châm “ Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.
Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả quy định về giám sát, phản biện xã hội, về góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo, các phong trào thi đua yêu nước. Xây dựng tổ chức Mặt trận và các đoàn thể vững mạnh; giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và vai trò làm chủ của nhân dân thông qua Mặt trận và các đoàn thể.
.
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Thành tựu giai đoạn 2010-2015 >> Định hướng phát triển giai đoạn 2015-2020 >>
   
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: T
hị trấn Kông Chro - Huyện Kông Chro - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3835321
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3835321
1478004004_Mail.png  Email: ubndkongchro@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Ngô Hữu Luật - Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện Kông Chro
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tứcLiên hệ | Site map icontop.png