THÀNH TỰU GIAI ĐOẠN 2015 - 2020                                                  
 
* NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:
 - Cơ cấu kinh tế đến cuối nhiệm kỳ:
  + Sản xuất nông nghiệp                       70%
  + Thương mại - dịch vụ:                        11,2%  
  + Công nghiệp - xây dựng:                    18,8%
- Thu ngân sách hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu giao.
- Lương thực bình quân đầu người 4.644 kg vượt 372 %
- Thu nhập bình quân đầu người 42,3 triệu đồng, vượt 282 %
- Sản lượng lương thực có hạt 4.500 tấn vượt 128,57 %
- Diện tích gieo trồng hàng năm 2.916,4 ha  đạt 103,05 %
- Tổng đàn gia súc 3.637con đạt 103,8%,
- Tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi đến lớp là 98%, đạt 100%
- Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân/năm 7% vượt 233,3%
- Tỷ lệ hộ nông dân được dùng nước hợp vệ sinh là 100% đạt 111,11%
- Tỷ lệ hộ có phương tiện nghe, nhìn đạt  100%.
- Tỷ lệ hộ được công nhận gia đình văn hóa đạt 100%.
- Số tiêu chí đạt nông thôn mới vượt 150%
- Xây dựng thôn làng văn hoá, đạt 150%.
- Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng 23,59%, đạt 95,89%
- Tiêm chủng mở  rộng cho trẻ em đạt 98,6%, đạt 98,6%
- Tỷ lệ dân quân so dân số là 2,67%. đạt 133,5%
- Tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân là 25%.
- Tỷ lệ chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm 57,2%, đạt 76,5%.
- Tỷ lệ phát triển đảng viên mới bình quân hàng năm 7  đạt 88%
-Tỷ lệ đảng viên HTTNV trở lên  91,2%, đạt 101,3
1- Lĩnh vực phát triển kinh tế 
      Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 16,1%, tăng 4,5% so với nhiệm kỳ trước, vượt mục tiêu đại hội; trong đó: Nông nghiệp 9,3%, công nghiệp xây dựng 20,7%, dịch vụ 19%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng trong nông nghiệp giảm từ 90% năm 2015 xuống còn 70% năm 2020; ngành công nghiệp và xây dựng từ 5% năm 2015 tăng lên 18,8% năm 2020; dịch vụ từ 5% năm 2015 tăng lên 11,2% năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 42,3 triệu đồng, tăng 33 triệu đồng so với  năm 2015, vượt 1,69 lần so với mục tiêu Đại hội.
       -Sản xuất nông nghiệp: Được đẩy mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập, trong đó xác định cây cây bắp lai, mì cao sản, mía nguyên liệu là các loại cây trồng chính , bên cạnh đó đã chú trọng tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các giống mới có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế vào sản xuất như: Xoài, Nhãn, Na, Thanh long ruột đỏ, Bí cao sản, Ớt cao sản, đã góp phần tăng năng xuất, sản lượng lương thực, góp phần chuyển dần cây nông nghiệp ngắn ngày sang cây ăn quả, góp phần vào việc xoá đói, giảm nghèo ở địa phương.
       Tổng diện tích gieo trồng bình quân hàng năm là 2.917 ha, tổng sản lượng lương thực cây có hạt tăng từ 3.500 tấn năm 2015 lên 4.500 tấn năm 2020, tăng 28,5% so với năm 2015; lương thực bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 4.664 kg/người/năm; đến nay xã có 57 mô hình kinh tế vườn với diện tích hơn 91,4 ha. Hệ thống công trình thủy lợi tại làng Tnang tiếp tục được đầu tư cải tạo, nâng cấp, đã kiên cố hóa 100% hệ thống kênh mương, đảm bảo phục vụ tưới cho 60 ha.
       - Chăn nuôi: Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện vệ sinh môi trường, tiêm phòng, phòng trừ dịch bệnh cho đàn  gia súc, gia cầm được quan tâm; tỷ lệ tiêm phòng đàn gia súc, gia cầm hàng năm đạt trên 75%. Tổng đàn gia súc hiện nay 3.637 con đạt 103,7% so với Nghị quyết tăng 16,9% so với đầu nhiệm kỳ .
      - Công tác bảo vệ và phát triển rừng: Tiếp tục được chú trọng, thực hiện tốt công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Trong 5 năm đã trồng mới 66,61 ha rừng; 5.000 cây phân tán, diện tích trồng rừng đã tăng từ 38,61 ha năm 2015 lên 104,9ha năm 2019, tỷ lệ che phủ rừng đạt 11%.
     - Công tác thu ngân sách; xây dựng cơ bản: Thu ngân sách trên địa bàn được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả, hàng năm đều thu đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Tổng thu ngân sách địa phương được 1,2 tỷ đồng. Chi ngân sách cơ bản đáp ứng nhu cầu hoạt động thường xuyên, công tác quản lý chi đầu tư cơ bản đảm bảo đúng nguyên tắc tài chính, trong 5 năm tổng vốn đầu tư trên địa bàn là 75,2 tỷ đồng, đã tập trung vào đầu tư một số công trình xây dựng hạ tầng nông thôn mới của xã và thực hiện cơ chế hỗ trợ các thôn về xây dựng nhà văn hóa và các trang thiết bị văn hóa, đầu tư mô hình sản xuất, chăn nuôi, xây dựng cơ bản, việc thẩm định các dự án, thanh quyết toán các công trình xây dựng đảm bảo theo đúng quy định.
      - Phát huy các nguồn lực của địa phương cho phát triển kinh tế: Trong 5 năm qua với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm đã đầu tư xây dựng được 5 công trình lớn với tổng kinh phí trên 37,3 tỷ đồng, trong đó: về giao thông đã đầu tư bê tông hóa 10,055km đường giao thông nông thôn; cơ sở vật chất văn hóa; trường học ; trạm Y tế xã và các công trình phụ trợ khác.
         Triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác. Huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn từ ngân sách, các thành phần kinh tế và nhân dân đóng góp để đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi gắn với xây dựng nông thôn mới. Khuyến khích, hỗ trợ nông dân và các chủ trang trại, các chủ hộ có mô hình kinh tế vườn đổi mới quy trình sản xuất, công nghệ và thiết bị để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
        - Phát triển các ngành kinh tế: Đảng ủy đã đề ra nhiều giải pháp để phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp để tăng tỉ trọng công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ trong cơ cấu kinh tế, như tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, phối hợp tổ chức tốt các lớp đào tạo nghề góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, đến năm 2019 toàn xã có 01 doanh nghiệp sản xuất đá xây dựng tạo việc làm cho hơn 20 lao động; có 10 hộ kinh doanh các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp như  xay xát, mộc dân dụng, sửa chữa xe máy, 28 hộ mua bán nhỏ và 02 hợp tác xã.  
         - Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới:  Trong giai đoạn 2017 – 2020 xã Yang Trung được huyện Kông Chro chọn là xã điểm xây dựng nông thôn mới của huyện. Trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới của xã được sự quan tâm của các cấp, các ngành cũng như sự đoàn kết, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng thuận chung tay của nhân dân trong xã nên đời sống kinh tế - xã hội của xã đã có những chuyển biến tích cực.
        Đặc biệt trong quá trình tổ chức thực hiện đã có nhiều phong trào tiêu biểu như phong trào hiến đất xây dựng đường giao thông nông thôn, phong trào góp công, góp của để sửa chữa đường nội đồng… nhất là kết quả công tác tuyên truyền vận động đã làm chuyển biến rõ nét về nhận thức giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa nội dung, tầm quan trọng, cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước về chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Qua đó, đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ cao của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên của từng hộ gia đình và mỗi người dân thực hiện tốt vai trò là chủ thể trong các phong trào, đặc biệt là phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào “ Chung tay xây dựng nông thôn mới” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như: Có 149 hộ dân hiến đất với diện tích là 30.000m2; 3.829 ngày công lao động; nhân dân đóng góp 869 triệu đồng; các chi đoàn thanh niên ở 4 thôn, làng đã tiến hành nạo vét 2.230 m kênh mương bê tông của Trạm bơm điện để dẫn nước tưới cho các hộ dân và giải phóng mặt bằng, tháo dở hàng rào… để san gạt làm đường nội làng làng nông thôn mới - làng Hle Hlang, hàng tháng đều dọn vệ sinh khu trung tâm xã, đường làng, ngõ xóm. Các chi hội Phụ nữ đã tích cực tham gia phong trào hàng rào xanh, con đường hoa, tiêu biểu là trồng hàng rào khuôn viên làng Hle Hlang. Nhân dân tích cực sửa sang nhà cửa thực hiện nếp sống văn minh. Đến cuối năm 2019 xã đã đạt 18/19 tiêu chí (còn lại tiêu chí số 17) Năm 2020 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
      - Công tác xây dựng làng nông thôn mới: Công tác xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số tại làng Hle Hlang được triển khai đồng bộ, đã chủ động xây dựng đề án, chỉ đạo các ban ngành tiến hành rà soát từng tiêu chí theo quy định để lên phương án thực hiện. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội của xã, của làng đã tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân tích cực thực hiện xây dựng  mô hình “ Làng nông thôn mới  trong đồng bào dân tộc thiểu số”, Qua 2 năm thực hiện với sự nỗ lực quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ xã đến làng và sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo người dân đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, đã huy động các nguồn lực tập trung xây dựng làng nông thôn mới làng Hle Hlang do đó đến nay đã thực hiện đạt 16/19 tiêu chí về làng nông thôn mới theo Quyết định 183/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 4 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai (còn lại 03 tiêu chí đó là: tiêu chí số 9, 10 và 17).
        2- Về văn hoá, xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường
         - Về giáo dục: Đổi mới trong công tác dạy và học, cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị dạy và học được quan tâm đầu tư xây dựng. Chất lượng đội ngũ giáo viên và quản lý giáo dục từng bước được nâng lên; 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Chất lượng giáo dục toàn diện được cải thiện đáng kể nhất là chất lượng học sinh cuối các cấp học; tiếp tục giữ vững đạt chuẩn phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi, tiểu học và trung học cơ sở. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 100%; tốt nghiệp Trung học cơ sở 100%; tỷ lệ duy trì sĩ số học sinh hàng năm đạt trên 98 %. Công tác xã hội hóa giáo dục tiếp tục được phát huy; hội khuyến học hoạt động có hiệu quả.Trung tâm học tập cộng đồng đã tổ chức nhiều lớp học trên các lĩnh vực như phổ biến pháp luật, tập huấn các chương trình, dự án về phát triển kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao trình độ dân trí.
        - Công tác Y tế: Trong những năm qua được sự quan tâm đã đầu tư về cơ sở vật chất và trang thiết bị cho trạm Y tế, đến nay trạm Y tế xã đã đạt chuẩn Quốc gia. Chăm sóc sức khoẻ nhân dân được quan tâm, tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh; các chương trình y tế Quốc gia về chăm sóc sức khoẻ cộng đồng và công tác chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em được chú trọng, triển khai kịp thời và có hiệu quả; duy trì trạm đạt chuẩn Quốc gia về Y tế. Công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình có nhiều chuyển biến tích cực, đã được các cấp các ngành quan tâm, tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm  từ 14% năm 2015 xuống còn 12,8% năm 2019; tỷ lệ phụ nữ sử dụng các biện pháp tránh thai tăng từ 68,5% năm 2015 lên 75% năm 2019. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,4%.
         - Hoạt động văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao có nhiều chuyển biến tích cực, tạo được môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh trên địa bàn, góp phần giáo dục đạo đức, nếp sống văn hóa, bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật, thể thao, nâng cao dân trí; bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa và đời sống của nhân dân trên địa bàn. Định hướng dư luận xã hội, tạo được sự đồng tình cao trong nhân dân. Tỷ lệ người dân có phương tiện nghe, nhìn đạt 100%; đời sống văn hoá, tinh thần của nhân dân được nâng lên; cán bộ, đảng viên và nhân dân ngày càng nhận thức rõ về vai trò của văn hoá trong cuộc sống và văn hoá với phát triển.
         - Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm: Công tác đào tạo nghề gắn với việc phát triển các mô hình phát triển sản xuất; chăn nuôi và các ngành nghề có thế mạnh để đảm bảo chất lượng nguồn lao động, tăng  năng suất lao động đồng thời biết vận dụng kiến thức, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, cải thiện chất lượng việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần giảm nghèo bền vững, đến nay tỉ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn 420 người. Trong 5 năm qua tổ chức được 05 lớp học nghề với 185 học viên, số lao động có việc làm đạt 100%, tỉ lệ lao động làm nông nghiệp 90%.
        - Chính sách xã hội: Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động và thực hiện các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện có hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2015 chiếm 36,26 %, đến cuối năm 2019 giảm xuống còn 6,38%. 
         Công tác thương binh, liệt sỹ và người có công được quan tâm, các chế độ chính sách được giải quyết kịp thời, đúng đối tượng. Trong 5 năm đã xây mới và sửa chữa 33 nhà ở: Trong đó 13 cái nhà cho người có công, 20 nhà cho hộ nghèo; đến nay tỉ lệ hộ dân sử dụng điện 99,3 %
             - Công tác quản lý, sử dụng đất đai, bảo vệ tài nguyên môi trường; quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
Công tác quản lý tài nguyên: Triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ tài nguyên; quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên; ngăn chặn khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản, tổ chức lực lượng để kiểm tra, kiểm soát, nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về lĩnh vực khai thác khoáng sản, qua đó phát hiện ngăn chặn và xử lý 03 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt hành chính.
           - Công tác quản lý Nhà nước về đất đai: Chỉ đạo thực hiện tốt việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, trong  năm năm qua đã tiếp nhận và giải quyết 175 hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất(, chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc, xử lý các trường hợp lấn chiếm, sử dụng đất trái mục đích.
           - Công tác bảo vệ môi trường: Tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của nhân dân trong công tác vệ sinh môi trường, gắn với thực hiện tiêu chí 17 về môi trường, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, đồng thời chú trọng phát huy vai trò hiệu quả của các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia vệ sinh môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới .
           3- Về củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội
          - Công tác quân sự - quốc phòng địa phương: Hàng năm Đảng ủy xã xây dựng Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ luôn đảm bảo về số lượng mạnh về chất lượng, duy trì nghiêm túc chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tốt các cuộc diễn tập phương án tác chiến trị an ở cơ sở, trong nhiệm kỳ, xã đã tổ chức diễn tập theo cơ chế DT18, kết quả  đạt loại khá. Thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên và đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và phối hợp giải quyết các chính sách cho các đối tượng, đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, đúng nguyên tắc. Xây dựng Chi bộ quân sự đảm bảo hàng năm trong sạch vững mạnh, tỉ lệ đảng viên trong lực lượng đạt 26%; chỉ tiêu giao quân hàng năm đều đạt 100% chỉ tiêu trên giao; làm tốt công tác huấn luyện dân quân hàng năm theo đúng kế hoạch. Củng cố kiện toàn Ban Chỉ huy quân sự xã đảm bảo đạt chuẩn theo qui định.
        - Công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội: Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, giữ vững; triển khai thực hiện tốt phong trào, các mô hình làng tự quản được duy trì, chủ động phòng ngừa và hạn chế gia tăng các loại tội phạm; đã tổ chức các đợt tuần tra, truy quét các loại tội phạm, qua đó đã xử lý ra 28 vụ vi phạm, giải quyết tại xã 11 vụ, chuyển hồ sơ lên cấp trên 17 vụ, ra quyết định xử phạt 11 trường hợp vi phạm; vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tự giác giao nộp được 22 khẩu súng cồn tự chế và dao tự chế. Lực lượng công an xã đã tổ chức được 96 lượt tuần tra phát hiện 149 trường hợp vi phạm về an ninh trật tự, lập biên bản xử phạt 39 trường hợp, nhắc nhở 110 trường hợp, chuyển công an huyện 01 vụ xe công nông chở người trái quy định.
          - Công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng: Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí được quan tâm, triển khai nghiêm túc,có hiệu quả ở tất cả các bộ phận, lĩnh vực; hàng năm 100% cán bộ thuộc diện phải kê khai đã tiến hành kê khai tài sản và công khai bản kê khai tải sản đúng quy định; đẩy mạnh và tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liêm chính, có chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, thường xuyên tổ chức kiểm tra giám sát, ngăn ngừa việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi.
           - Công tác Cải cách hành chính:  Triển khai thực hiện tốt công tác Cải cách hành chính, “ Một cửa”, “ Một cửa liên thông”. Bên cạnh đó thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác Cải cách hành chính; tập trung khắc phục ngay những tồn tại thiếu sót khi được phát hiện; kiểm soát chặt chẽ việc xử lý, giải quyết các văn bản đi, đến của các cơ quan, đơn vị, nhất là những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến các nhiệm vụ được giao, đảm bảo thời hạn xử lý, giải quyết theo quy định.
           4- Thực hiện nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị
           4.1- Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng
       - Giáo dục chính trị, tư tưởng: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được quan tâm, trong đó đã chú trọng quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các Nghị quyết của Đảng. 100% đảng viên tham gia và nghiêm túc viết và nộp bài thu hoạch sau học tập các chỉ thị, Nghị quyết, xây dựng cam kết, tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu hàng năm theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Do đó, trong nhiệm kỳ qua, cán bộ, đảng viên trong chi bộ đã phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa.
           - Công tác tổ chức xây dựng Đảng: Củng cố  xây dựng  Đảng bộ, chi bộ gắn với xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh đạt được nhiều kết quả quan trọng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, giữ gìn đoàn kết, thống nhất cả trong nhận thức, ý chí và hành động, đảm bảo các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, Chính quyền; Mặt trận và các đoàn thể hoạt động có nề nếp, chất lượng được nâng lên, đội ngũ cán bộ, đảng viên có phong cách thái độ đúng đắn và nghiêm túc phục vụ nhân dân, bảo vệ quyền và nghĩa vụ chính đáng của người dân.
Đến nay toàn Đảng bộ có 7 chi bộ trực thuộc với 107 đảng viên; có 7/7 Chi bộ trực thuộc có chi ủy; công tác cán bộ được quan tâm thường xuyên, đã chỉ đạo thực hiện việc quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 (quy hoạch cán bộ chi ủy, chi bộ hai nhiệm kỳ) rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong nhiệm kỳ đã thực hiện 2 đợt quy hoạch bổ sung và đưa ra khỏi quy hoạch những đồng chí không đủ điều kiện, đưa vào những đồng chi đủ điều kiện để cử đi đào tạo bồi dưỡng; luôn gắn công tác quy hoạch với công tác cử đi đào tạo, bồi dưỡng; trong nhiệm kỳ đã cử 19 đồng chí cán bộ tham gia các lớp đào tạo; chất lương đội ngũ cán bộ xã đạt chuẩn 100% theo quy định; việc thực hiện các khâu trong công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, thực hiện công tác sắp xếp bổ nhiệm, bố trí cán bộ theo đúng quy trình, cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ là người dân tộc thiểu số đảm bảo, có tính kế thừa cho nhiệm kỳ tiếp theo; trong nhiệm kỳ qua đã thực hiện bầu bổ sung chức danh Bí thư Đảng ủy, chức danh Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020; tổ chức lãnh đạo thực hiện tốt công tác tổ chức Đại hội các tổ chức đoàn thể theo đúng quy trình. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 và nhiệm kỳ 2017 - 2020.
            Đảng ủy đã đề ra nhiều giải pháp để đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên;   các chi bộ trực thuộc đã chú trọng làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể quần chúng; chú trọng phát triển đảng trong lực lượng thanh niên; trong nhiệm kỳ Đảng ủy đã giới thiệu và được cấp có thẩm quyền kết nạp 24 quần chúng ưu tú vào Đảng; qua đánh giá hàng năm, tỷ lệ các chi bộ trong sạch vững mạnh qua phân tích chất lượng năm sau cao hơn năm trước.
           - Về công tác kiểm tra, giám sát: Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc đã nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện các Quyết định, Quy định, Quy chế của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Cấp ủy, Uỷ ban Kiểm tra đã xây dựng và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và từng năm theo Điều 30 và Điều 32 của Điều lệ Đảng; việc kiểm tra, giám sát được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, đúng quy trình; kiểm tra có kết luận cụ thể, xử lý kỷ luật nghiêm minh. Trong nhiệm kỳ, đã tiến hành kiểm tra 7/7 Chi bộ và 20 lượt đảng viên, cấp ủy viên; giám sát 23 lượt chi bộ và 183 lượt đảng viên, các tổ chức Đảng có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 04 đảng viên, cấp ủy viên, xem xét đề nghị xóa tên 2 đảng viên. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng theo quy định. 
              -Về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo: Phát huy vai trò, trách nhiệm của quần chúng nhân dân thông qua khối dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể, tăng cường bám sát chi bộ, chỉ đạo nắm bắt diễn biến tâm trạng xã hội, tâm tư nguyện vọng và kịp thời giải quyết những bức xúc chính đáng của nhân dân.
           Thường xuyên củng cố, kiện toàn Khối Dân vận của Đảng ủy, đảm bảo số lượng, chất lượng; từ đó nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên về công tác dân vận được nâng lên; đẩy mạnh triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở gắn với các hoạt động về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.
            Công tác dân tộc, tôn giáo được quan tâm đúng mức, các dân tộc trên địa bàn xã phát huy tốt bản sắc văn hóa dân tộc, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu đảm bảo các dân tộc trên địa bàn xã chung sống đoàn kết giúp đỡ nhau cùng phát triển, đối với đồng bào có đạo Đảng ủy luôn chỉ đạo thực hiện và tạo điều kiện cho các tín đồ thực hiện hoạt động tôn giáo theo qui định của pháp luật, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.
          - Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng: Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy đã xây dựng Quy chế làm việc, bổ sung, sửa đổi Quy chế làm việc theo chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, thực hiện tốt công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; chú trọng xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình công tác toàn khóa, nghiêm chỉnh thực hiện quy chế làm việc; đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện và tập trung; phát huy dân chủ, đoàn kết thống nhất, thực hiện tốt chế độ tự phê bình và phê bình. Tăng cường sự chỉ đạo công tác phối hợp giữa cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; luôn duy trì và bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.
           Thực hiện kế hoạch số 24-KH/HU ngày 24/9/2012 của Huyện ủy về “ Dự sinh hoạt các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, thị trấn”. Ban Thường vụ Đảng ủy đã xây dựng Kế hoạch phân công đảng ủy viên phụ trách và sinh hoạt các chi bộ, nội dung sinh hoạt được thực hiện đúng theo hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 24 tháng 9 năm 2012 và hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/07/2018 của Ban tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Qua 05 năm thực hiện cho thấy chất lượng sinh hoạt của các chi bộ từng bước được nâng lên; nội dung sinh hoạt phong phú hơn.
           - Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ Tự diễn biến”, “ Tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
            Đảng uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện một cách  nghiêm túc, không bao che với tinh thần kiểm điểm để xây dựng tổ chức thật sự trong sạch vững mạnh, gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt. Công tác chuẩn bị và tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình được thực hiện đúng theo quy định; 100% cán bộ, đảng viên đã xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Trên cơ sở các nội dung kiểm điểm theo tinh thần của Nghị quyết cũng như những thiếu sót, khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm điểm, Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra. Các nội dung cần làm ngay sau kiểm điểm đã được triển khai tích cực, cơ bản đã khắc phục được hạn chế, yếu kém trước đây.
           4.2-Về công tác xây dựng chính quyền
           Hoạt động của Hội đồng nhân dân tiếp tục được nâng cao, đại biểu Hội đồng nhân dân bảo đảm về chất lượng, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của người đại biểu, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân. Các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân được ban hành kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế, được Uỷ ban nhân dân và các bộ phận chuyên môn thực hiện tốt. Công tác giám sát của Hội đồng nhân dân được tăng cường và đổi mới. Hoạt động tiếp xúc cử tri đa dạng, phong phú, các ý kiến kiến nghị của cử tri được các cơ quan chức năng trả lời và thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm. Chất lượng các kỳ họp của Hội đồng nhân dân từng bước được nâng lên.Công tác quản lý và điều hành có nhiều tiến bộ, trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, quản lý xã hội, điều hành sản xuất, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, xây dựng nông thôn mới; triển khai, thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “ Một cửa”, “ Một cửa liên thông”  đã có tiến bộ; thực hiện nghiêm túc công tác quản lý đất đai, quản lý tài chính ngân sách và thực hiện chính sách an sinh xã hội ổn định và phát triển; triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, làng nông thôn mới; thường xuyên quan tâm công tác chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, làm tốt  công tác tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng, tổ chức đối thoại lãnh đạo chính quyền với nhân dân theo đúng quy định. 
            4.3-Hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội: 
          Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động đề ra nhiều biện pháp, hình thức tổ chức hoạt động linh hoạt. Quan tâm tổ chức triển khai Quy định về việc giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Các phong trào thi đua “ Chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “ Thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giảm nghèo, làm giàu chính đáng” đạt nhiều kết quả; phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới, tích cực vận động hội viên áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi trong nông nghiệp. Chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ bằng các hoạt động thiết thực hỗ trợ giúp 06 hộ Phụ nữ nghèo vươn lên thoát nghèo và phong trào “ Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, xây dựng gia đình “ 5 không, 3 sạch”, “ Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà .
  Đoàn thanh niên với phong trào “ Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “ Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, với nhiều hình thức, phương pháp đa dạng, hiệu quả, thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, giới thiệu cho tổ chức đảng kết nạp được 19 đoàn viên ưu tú vào Đảng. Đến nay tỷ lệ kết  đoàn viên đạt 18,6% so với đầu nhiệm kỳ.
           Các Quy chế phối hợp giữa Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân với Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội được ban hành và triển khai, tổ chức thực hiện kịp thời nên đã tạo điều kiện cho Mặt trận, các đoàn thể hoạt động có hiệu quả.
 
 
 
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Thành tựu giai đoạn 2010-2015 >> Định hướng phát triển giai đoạn 2015-2020 >>
   
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: T
hị trấn Kông Chro - Huyện Kông Chro - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3835321
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3835321
1478004004_Mail.png  Email: ubndkongchro@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Ngô Hữu Luật - Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện Kông Chro
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tứcLiên hệ | Site map icontop.png